POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarivanje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR).

O POLITICI PRIVATNOSTI

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje lične podatke prikupljamo, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.
U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.
Ovom Politikom privatnosti Vas obaveštavamo o svrsi obrade, načinu obrade, vrstama podataka o ličnosti koje obrađujemo, pravnom osnovu obrade, primaocima kojima se podaci o ličnosti otkrivaju, roku čuvanja podataka, Vašim pravima, postojanju automatizovanog donošenja odluka, prenosu Vaših podataka u druge države i bezbednosnim merama koje primenjujemo.

PODACI O RUKOVAOCU VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je

SHOPPING CENTER IV D.O.O. BEOGRAD 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, Republika Srbija
e-mail: office@mpcproproperties.rs
MB: 21169072
Kontakt: Milan Kosorić, specijalista za bezbednost informacija

KAKO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Učešće u akcijama i aktivnostima

U svrhu učešća u akcijama ili aktivnostima koje organizujemo (nagradne igre, dečje edukativne radionice i sportske aktivnosti, takmičenja i dr.), Vaše lične podatke odnosno lične podatke Vašeg deteta (ime i prezime, e-mejl) obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka. U zavisnosti od vrste akcije ili aktivnosti, uz Vaš pristanak, obrađujemo i druge lične podatke (uzrast, pol, fotografija, broj računa u banci). Vaše lične podatke odnosno lične podatke Vašeg deteta čuvamo do ispunjenja svrhe, opoziva pristanka na obradu ili završetka akcije, nakon čega ih brišemo. Ukoliko je akcija ili aktivnost nagradnog karaktera, podatke o dobitniku novčanih nagrada čuvamo u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Slanje NEWSLETTER-a

Na osnovu Vašeg pristanka odnosno prijavljivanja na ovu uslugu davanjem e-mejl adrese, dobijate mogućnost da Vas obaveštavamo o aktivnostima u okviru tržnog centra, novootvorenim radnjama i lokalima, novim proizvodima i kolekcijama, kao i pogodnostima prilikom kupovine. U svakom trenutku se možete odjaviti od ove usluge odnosno povući pristanak putem e-mejla koji smo Vam poslali.

 Pružanje informacija putem „kontakt“ internet stranice

U cilju pružanja informacija na Vaš zahtev, a koje su od značaja za rad tržnog centra, Vašu e-mejl adresu i eventualno druge lične podatke koje ste nam ostavili prikupljamo na osnovu našeg legitimnog interesa da Vam pružimo ili unapredimo usluge. Vaše lične podatke čuvamo 1 godinu.

Pružanje usluge ostavljanja stvari u ormarićima

Kako bismo Vaš boravak u našem tržnom centru učinili komfornijim nudimo Vam mogućnost da Vaše stvari odložite u posebne ormariće. Ukoliko zaboravite šifru ili izgubite ključ, ili ukoliko želite da uzmete stvari nakon radnog vremena tržnog centra, da biste preuzeli Vaše stvari biće nam potrebni Vaši lični podaci (ime i prezime, broj ličnog dokumenta, adresa i broj telefona), a na osnovu ugovora (Pravila o korišćenju ostave). Vaše lične podatke čuvamo 30 dana.

Preuzimanje izgubljenih stvari

Ukoliko zaboravite ili izgubite stvari u tržnom centru, da biste ih preuzeli biće nam potrebni Vaši lični podaci (ime i prezime, broj ličnog dokumenta, adresa i broj telefona), a na osnovu našeg legitimnog interesa da se zaštitimo od zloupotreba. Vaše lične podatke čuvamo 30 dana.

Primedbe, žalbe i pohvale

U cilju poboljšanja poslovanja i pružanja još boljeg nivoa usluga, pružamo Vam mogućnost da nam u pismenom ili elektronskom obliku uputite primedbe, žalbe ili pohvale. U tu svrhu, Vaše lične podatke koje nam ostavite obrađujemo na osnovu legitimnog interesa da obezbedimo bolji kvalitet usluga i čuvamo ih 3 meseca.

Prijava žalbi na postupanje zaposlenih putem CALL CENTRA

Ukoliko želite da podnesete pritužbu na rad i postupanje lica zaposlenih na poslovima upravljanja i održavanja tržnog centra (ova usluga ne uključuje pritužbu na rad zaposlenih u radnjama, restoranima i drugim lokalima), to možete učiniti putem telefona CALL CENTRA koji se nalazi na internet stranici „kontakt“. Prijava može biti anonimna ali nam možete ostaviti Vaše ime i prezime, broj telefona, e-mejl. Vaše lične podatke ćemo obrađivati na osnovu našeg legitimnog interesa da očuvamo i unapredimo ugled i poslovanje tržnog centra. Svi telefonski razgovori snimaju se i čuvaju 3 meseca.

Pružanje usluge korišćenja parking mesta u garaži

Prilikom korišćenja parkinga u garaži tržnog centra, registarska tablica Vašeg vozila biće snimljena i zabeležena u našoj bazi, a nakon 1 meseca će iz baze biti obrisan registarski broj vašeg vozila, a podatak o mestu registracije će se čuvati i obrađivati u statističke svrhe.

Ova vrsta obrade se vrši automatizovano u cilju naplate parkinga, a na osnovu ugovora o pružanju ove usluge.

Video nadzor

U cilju zaštite bezbednosti lica i imovine, vršimo video nadzor prostora u tržnom centru, oko tržnog centra i u garaži, a na osnovu legitimnog interesa. Ovu vrstu obrade u naše ime vrši pravno lice koje poseduje licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i sa kojim imamo zaključen ugovor o obradi podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti odnosno video snimci čuvaju se 30 dana.

KOME OTKRIVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

U cilju pružanja naših usluga i ispunjavanja obaveza, Vaše lične podatke radi dalje obrade možemo otkriti:

  • privrednom društvu koje upravlja tržnim centrom BEO Shopping Center;
  • partnerima sa kojima sprovodimo akcije i aktivnosti;
  • pravnom licu koje vrši isplatu novčanih nagrada;
  • pravnom licu angažovanom za elektronsku komunikaciju i e-marketing;
  • pravnom licu koje vrši uslugu CALL CENTRA;
  • pravnom licu koje održava informaciono-komunikacioni sistem (IKT);
  • pravnom licu koje pruža uslugu video nadzora;
  • pravnom licu koje pruža uslugu fizičkog obezbeđenja objekta.

Vaši podaci se otkrivaju:
CONFLUENCE PROPERTY MANAGEMENT DOO BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 6, Beograd
BALKANS REAL ESTATE DOO BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
MPC HOLDING DOO BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE USLUGA SECUT DOO BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
ONECLICK SOLUTIONS DOO BEOGRAD
Adresa: Sime Igumanova 2-4, Beograd

SHOPPING CENTER IV D.O.O. BEOGRAD, u svojstvu rukovaoca Vaših podataka, ima zaključene ugovore o obradi podataka o ličnosti sa gore navedenim pravnim licima koja su obrađivači podataka o ličnosti. S tim u vezi, njihova prava i obaveze u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka su u potpunosti uređena.
Vaše lične podatke možemo otkriti i drugim licima kada verujemo da je to neophodno da bismo zaštitili Vaša, naša ili prava drugih lica ili kada to traži državni organ za potrebe otkrivanja krivičnog dela i to samo uz odgovarajući nalog.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA OD DECE

Mi ne prikupljamo lične podatke lica mlađih od 15 godina osim ukoliko nisu dati uz pristanak roditelja. Izuzetak predstavlja obrada podataka putem video nadzora. S obzirom da nismo u mogućnosti da dokažemo da je roditelj dao pristanak na korišćenje usluge Wi-Fi, deci ispod 15 godina ta usluga je zabranjena.

Ukoliko smatrate da obrađujemo lične podatke deteta mlađeg od 15 godina, obratite nam se i mi ćemo ih obrisati.

NAČIN ČUVANJA I BEZBEDNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Bezbednost Vaših ličnih podataka je za nas veoma važna. Zbog toga biramo obrađivače koji primenjuju adekvatne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo otklonili rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti.

Naši obrađivači održavaju optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka najsavremenijom arhitekturom servisa, uzimajući u obzir raspoloživost, integritet i sigurnost ličnih podataka. To se postiže korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), zaštitom od prestanka servisa (DDoS), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštitom od virusa i spam-a, upotrebom HTTPS protokola, redundantnim sistemom za čuvanje podataka, kontinualanim nadzorom sistema i servisa, kao i ostalim tehnologijama korišćenim za omogućavanje bezbednog korišćenja servisa.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. Iako sledimo opšteprihvaćene sigurnosne standarde da bismo zaštitili lične podatke koje su nam dostavljene, nije moguće garantovati sigurnost ili integritet informacija na internetu. Zbog toga Vam preporučujemo da preduzmete mere zaštite kako biste zaštitili svoje podatke, uključujući zaštitu lozinki, korišćenje bezbednih mreža za pristup internetu i odjavu iz mrežnih usluga kada ste izvan svog uređaja. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.
Vaše lične podatke čuvamo u Republici Srbiji.

VAŠA PRAVA

U cilju zaštite Vašeg prava na privatnost obaveštavamo Vas da imate pravo da nam se obratite putem e-mejla i da od nas tražite uvid u Vaše lične podatke, ažuriranje ili brisanje Vaših ličnih podataka. Takođe, imate pravo da tražite da se ograniči obrada Vaših ličnih podataka, pravo da povučete pristanak na obradu (u kom slučaju ćemo prestati sa obradom ako je pristanak jedini osnov obrade), pravo da nam uložite prigovor na obradu kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
SHOPPING CENTER IV D.O.O. BEOGRAD bi cenio napor da nam se obratite pre podnošenja pritužbe Povereniku, kako bismo probali da otklonimo problem.

VEZA SA DRUGIM INTERNET STRANAMA

Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama. Te internet stranice mi ne kontrolišemo i ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na te stranice. Mi nismo odgovorni za obradu podataka o ličnosti koju vrše druge internet stranice.

POLITIKA KOLAČIĆA

O kolačićima koje koristi naša internet stranica možete videti na sledećem linku POLITIKA KOLAČIĆA

KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili ukoliko želite da ostvarite neko od vaših prava, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail office@mpcproproperties.rs.

Politika privatnosti može biti izmenjena u skladu sa potrebama i propisima. Svaka izmena ove politike biće objavljena na internet stranici.